Słownik

Konto osobiste - patrz Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

 

Konto oszczędnościowe - rodzaj rachunku bankowego łączącego w sobie cechy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz lokaty. Głównymi zaletami konta oszczędnościowego jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat kapitału w dowolnym momencie - brak zdefiniowanego okresu utrzymywania depozytu oraz stosunkowo wysokie oprocentowanie w porównaniu do tradycyjnego konta osobistego.

 

Kredyt bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej, na mocy której bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych. Kredytobiorca jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na warunkach określonych w umowie, do zwrotu przekazanej kwoty wraz z odsetkami i prowizją banku. Jest to jeden ze specyficznych rodzajów stosunków zobowiązaniowych, nieokreślony w prawie cywilnym. Charakteryzuję go: zwrotność, terminowość i oprocentowanie. Udzielanie kredytów jest jedną z kluczowych działalności banków.
Kredyty bankowe można podzielić na dwie główne grupy: kredyt gospodarczy (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny) oraz kredyt dla osób fizycznych (kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny).

 

Kredyt gotówkowy - pożyczka pieniężna, udzielana przez bank lub inny podmiot kredytowy, zazwyczaj na dowolny cel.

 

Kredyt hipoteczny - kredyt bankowy zabezpieczony hipoteką nieruchomości. Jest to kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości takich jak dom czy mieszkanie, o stałym oprocentowaniu i długim okresie trwania umowy kredytowej.

 

Kredyt konsumpcyjny - kredyt bankowy udzielany na potrzeby konsumpcyjne ? finansowanie codziennych wydatków, zakup dóbr konsumpcyjnych. Zabezpieczeniem kredytu konsumpcyjnego najczęściej są dochody kredytobiorcy i/lub poręczenie innych osób (żyrant). Maksymalna wysokość kredytu jest ustalana w zależności od możliwości spłaty zobowiązania finansowego przez osobę zaciągającą kredyt (zdolność kredytowa).

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR, konto osobiste) - rachunek bieżący przeznaczony dla osób fizycznych, na który mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł. Rachunek ten pełni także funkcje oszczędnościowo-lokacyjną (gromadzenie wkładów), rozliczeniową (realizacja stałych zleceń płatniczych), kredytową (korzystanie z kredytu albo debetu w rachunku).

 

ROR - patrz Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) ? stopa procentowa wyliczona w taki sposób, aby umożliwić kredytobiorcom łatwiejsze porównanie oferty banków, uwzględniająca oprócz oprocentowania także pozostałe koszty kredytu.

Wzór obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

wzór na obliczenie rrso

gdzie:

  • K - numer kolejnej wypłaty raty kredytu
  • K' - numer kolejnej spłaty kredytu lub kosztów
  • AK - kwota wypłaty raty kredytu K
  • A'K' - kwota spłaty kredytu lub kosztów K'
  • m - numer ostatniej wypłaty raty kredytu
  • m' - numer ostatniej spłaty kredytu lub kosztów
  • tK - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między pierwszą wypłatą i kolejnymi wypłatami, począwszy od 2 do wypłaty m
  • tK' - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między pierwszą wypłatą kredytu i kolejnymi spłatami kredytu lub kosztów, począwszy od 1 do spłaty m'
  • i - rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Zdolność kredytowa - zgodnie z prawem bankowym: przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu, a na podstawie jej oceny bank określa wysokość udzielonego kredytu.

 

Żyrant - osoba potwierdzająca możliwość spłaty zobowiązań finansowych innej osoby. W przypadku gdy kredytobiorca nie wywiązuję się ze swoich obowiązków, ciężar spłaty kredytu przejmuję żyrant. Ma on prawo dochodzenia zwrot należności od dłużnika. Umowę poręczenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Tego typu zabezpieczenie jest stosowane w przypadku weksli, sprzedaży ratalnej i kredytów bankowych.